DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE

Algemeen Privacybeleid

 
 

OsteoChiroSijsele, Marjolein Claeys en/of Frédéric Devos (verder “...” of “wij”) nemen uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt OsteoChiroSijsele uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van OsteoChiroSijsele op het vlak van gegevensverwerking.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Marjolein Claeys (claeys.marjolein@gmail.com) en/of Frédéric Devos (frederic.devos1@gmail.com). Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt OsteoChiroSijsele gegevens?

OsteoChiroSijsele verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als patiënt door ons wordt behandeld en verzorgd of op een andere manier met ons contact opneemt.
Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten., alsook bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt OsteoChiroSijsele?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor uw behandeling en verzorging als patiënt waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, geboortedatum en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten.

e gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw verzorging. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking. Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De dossiers worden gedurende 30 jaar, na het beëindigen van het patiëntcontact, bewaard.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt OsteoChiroSijsele gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor patiëntenzorg (het verlenen van diensten van zorgverlening en dus uitvoeren van het contract dat wij met u sluiten), leveranciersbeheer en boekhouding. Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en

om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door OsteoChiroSijsele?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het medisch contract dat wij daartoe met u sluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgverleners vervullen. De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle/onder controle van Marjolein Claeys en Frédéric Devos. Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa?

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet over een adequaat beschermingsniveau beschikken inzake de bescherming van persoonsgegevens (zoals bepaald door de Europese commissie). Als dat gebeurt, dan zorgen wij ervoor dat de derde landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel dat wij zorgen voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP- adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website- exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Uw rechten

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Marjolein Claeys en/of Frédéric Devos (claeys.marjolein@gmail.com of frederic.devos1@gmail.com), met een bewijs van uw identiteit. Wij kunnen dit vragen om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft. Indien u het niet eens bent met de manier waarop OsteoChiroSijsele uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermings-autoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

OsteoChiroSijsele houdt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen.